Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.7
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Thông tư >> Chi tiết
Quy định mới về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán - Đó là Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010. Theo hướng dẫn tại Thông tư này, đối tượng công bố thông tin bao gồm: công ty đại chúng, tổ chức phát hành thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK) và người có liên quan. Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được uỷ quyền công bố thông tin công bố. Trường hợp có bất kỳ thông tin nào làm ảnh hưởng đến giá chứng khoán thì người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được uỷ quyền công bố thông tin phải xác nhận hoặc đính chính thông tin đó trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ, kể từ khi nhận được thông tin đó hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý.

Việc công bố thông tin được thực hiện qua các phương tiện công bố thông tin sau: báo cáo thường niên, trang thông tin điện tử (website) và các ấn phẩm khác của tổ chức thuộc đối tượng công bố thông tin; các phương tiện công bố thông tin của UBCKNN bao gồm trang thông tin điện tử, bản tin và các ấn phẩm khác của UBCKNN; các phương tiện công bố thông tin của SGDCK bao gồm bản tin thị trường chứng khoán, trang thông tin điện tử của SGDCK, bảng hiển thị điện tử tại SGDCK và các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.
 
Các đối tượng công bố thông tin nêu trên (trừ cá nhân) phải lập trang thông tin điện tử của mình; trang thông tin điện tử phải có các chuyên mục về quan hệ cổ đông, trong đó phải có điều lệ công ty, quy chế quản trị nội bộ, báo cáo thường niên, báo cáo tài chính định kỳ phải công bố theo quy định và các vấn đề liên quan đến kỳ họp đại hội đồng cổ đông; ngoài ra, trang thông tin điện tử phải thường xuyên cập nhật các thông tin phải công bố theo quy định tại Thông tư này. Các đối tượng công bố thông tin phải thông báo với UBCKNN, SGDCK và công khai về địa chỉ trang thông tin điện tử và mọi thay đổi liên quan đến địa chỉ này.
Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 66
Lượt truy cập: 1569794