Nhận tin từ Licogi 18
Đăng ký
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Quang Thuấn
Email : licogi186.qlda@gmail.com
0983029479
Các đơn vị thành viên
licogi18.1
licogi18.3
licogi18.5
licogi18.6
licogi18.7
Trang chủ >> Luật - Văn bản pháp lý>> Quyết định >> Chi tiết
 
 
BỘ XÂY DỰNG
 
Số: 1189 /QĐ-BXD
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

 

 Hà Nội, ngày 22    tháng 12 năm 2009

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

 
 
 

 

 BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007- 2010;

Căn cứ Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Bộ Xây dựng,

 QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính về “cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổ chức và cá nhân” đã được công bố tại Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 12/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. (Có Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Chánh Văn phòng Bộ, Tổ công tác thực hiện Đề án 30, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 
 
 
 
Nơi nhận:
Như điều 2;
Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
Tổ CT chuyên trách CCTTHC của TTg;
Website Bộ Xây dựng;
Lưu: VP, Tổ ĐA 30.
 
BỘ TRƯỞNG
 
 
 
Đã ký
 
 
 
Nguyễn Hồng Quân
Ẩn / Hiện thuộc tính văn bản
Số văn bản 1189
Ký hiệu QĐ-BXD
Ngày ban hành 22/12/2009
Người ký Nguyễn Hồng Quân
Trích yếu Quyết định số 1189/QĐ-BXD ngày 22/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Về việc công bố loại bỏ 18 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Khác

 
Thời tiết (Theo www.nchmf.gov.vn)
Ngoại tệ (Theo www.vnexpress.net)
Giá vàng (Theo tuoitre.com.vn)
Quảng cáo
Mail công ty
Thống kê
Trực tuyến : 12
Lượt truy cập: 1746559